Патоморфологія (патологічна анатомія) — навчальна дисципліна, яка дає поняття про структурне підґрунтя хвороб людини для поглибленого засвоєння фундаментальних основ медицини та клінічної картини захворювань з подальшим використанням одержаних знань у практичній роботі лікаря.

Вивчення структурних основ хвороб людини складається з двох розділів: загальної та клінічної патоморфології (спеціальної патоморфології).

Загальна патоморфологія закладає розуміння структурних основ клітинно-органної патології — типових загальнопатологічних процесів, сукупність яких зумовлює морфофункціональні прояви певних захворювань.

Спеціальна (клінічна) патоморфологія дає знання структурних основ розвитку хвороб людини та їх клінічних проявів, одужання, ускладнень і наслідків; знання змін захворювань, що розвиваються у зв’язку зі змінами умов життя людини та навколишнього середовища (патоморфоз); знання хвороб, що виникають унаслідок різноманітних медичних заходів – профілактичних, діагностичних, лікувальних, косметологічних, анестезіологічних, реанімаційних (патологія терапії, реанімаційна патологія, ятрогенії).

Робота кафедри патологічної анатомії з секційним курсом регламентована Законом України «Про вищу освіту», «Про освіту», Cтатутом академії, Освітньо-професійними програмами «Медицина», «Стоматологія», «Парамедик», Положенням «Про організацію освітнього процесу в Українській медичній стоматологічній академії» та іншими нормативними документами.

 

Згідно навчального плану на додипломному етапі підготовки лікарів на кафедрі викладаються наступні дисципліни:

навчальна дисципліна «Патологія»

 • здобувачам освіти першого рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Парамедик», «Медсестринство».

 навчальна дисципліна «Патоморфологія»

 • здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Медицина» на ІІІ курсі (5, 6 семестри);
 • здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Стоматологія» на ІІ, ІІІ курсах (4, 5 семестри);

 навчальна дисципліна «Патоморфологія з особливостями дитячого віку»

 • здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Педіатрія» на ІІІ курсі (5, 6 семестри);

вибіркова навчальна дисципліна «Секційний курс»

 • здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Медицина» на V курсі (9 семестр).

Також проводиться підготовка лікарів-інтернів за спеціальністю "Патологічна анатомія".

Підручники

 1. Патологічна анатомія: підручник / А.І. Струков, В.В. Сєров. - 4-е вид., стер. – Харків «Факт», 2004. - 864 с. : іл.
 2. Патоморфологія: нац. Підруч. / В.Д.Марковський, В.О.Туманський І.В. Сорокіна П20 та ін.,за ред. В.Д.Марковського, В.О.Туманського. — К.: ВСВ «Медицина»,».2015 — 936с., кольор.вид.
 3. Основи патології за Роббінсом: у 2 томах. Том 1 / Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер; переклад 10-го англ. Видання, 2019.
 4. Основи патології за Роббінсом: у 2 томах. Том 2 / Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер; переклад 10-го англ. Видання, 2020.

Посібники

 

 1. Патоморфологія:збірник тестових завдань: навч.посіб. / І.І. Старченко , Н.В. Ройко, Б.М. Филенко та ін., УМСА. – Полтава, 2020. – 239 с.
 2. Патологія (Частина 1. Загальна патологія): навч.посіб. / І.І. Старченко , Б.М. Филенко, Н.В. Ройко та ін., УМСА. – Полтава, 2020. – 133 с.
 3.  Патологія (Частина 2. Спеціальна патологія): навч.посіб. / І.І. Старченко , Б.М. Филенко, Н.В. Ройко та ін., УМСА. – Полтава, 2020. – 195 с.
 4. Основи загальної патології. І.І.Старченко, Б.М. Филенко, Н.В. Ройко, С.А. Проскурня, С.М. Совгиря. – Полтава, 2021. – 102 с.

 5. Основи спеціальної патології. І.І.Старченко, Б.М. Филенко, Н.В. Ройко, С.М. Совгиря, В.І. Бабенко. – Полтава, 2021. – 124 с.

 6. Атлас ушкоджень та їх морфологічні особливості при проведенні судово[1]медичних досліджень : атлас / Черняк В.В., Старченко І.І., Костенко Є.Я.; за ред.. Черняк В.В. – Вінниця: Нова Книга, 2021. – 120 с.

 7. Pathomorphology: Of Common Diseases Of Maxillofacial Area = Патоморфологія основних захворювань щелепно-лицевої ділянки : навч.посіб. / І.І. Старченко, Б.М. Филенко, В.В. Черняк; УМСА. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – 128 с.

 8. Generаl pаthomorphology : mаnuаl for the foreign students / I. Starchenko, O. Prylutskyi, A. Zadvornova, D. Nikolenko. – Poltava, 2020. – 126 p.